mobile menu icon

De weg naar een kwantificeerbare en succesvolle cultuur

‘Cultuur is complex! Cultuur veranderen is een taak voor HR! Cultuur is groter dan Strategie!’ De discussie is niet zo simpel als het lijkt want bepaalt de strategie de cultuur of net andersom? Oftewel, het aloude Kip en Ei verhaal. In hoeverre is cultuur van iedereen of enkel van het management? Op het moment dat we de verantwoordelijkheid bij het management leggen, moeten we onszelf afvragen of het gedrag in een directievergadering ook het gedrag is dat we uitstralen naar onze medewerkers en klanten? We analyseren uit een medewerkerstevredenheid onderzoek of er een probleem is in de cultuur. Maar bestaat er een perfecte cultuur? Veranderingen mislukken omdat er meer focus ligt op de bedrijfseconomische kant dan op het gedrag en cultuur. Cultuur bepaalt namelijk ook of je het risico moet nemen om je baas tegen te spreken. Kortom, cultuur is een veelbesproken onderwerp en laat zich dus niet zo makkelijk ‘vastpakken’.

De weg naar een kwantificeerbare en succesvolle cultuur

Wellicht zijn de 2 belangrijkste vragen; Welke cultuur zou je in je organisatie graag willen en welke cultuur is er nu aanwezig? Het vertrekpunt gedegen bepalen is de basis en de toekomstige cultuur goed vaststellen is een cruciale stap in dit complexe proces.

Onderzoek wijst uit dat een bepaalde cultuur leidt tot betere prestaties in een organisatie. Er is dus een samenhang tussen beiden. Interessant is dan om te weten welk type bedrijfscultuur tot die gewenste prestaties leidt of zijn het de gewenste prestaties die een bepaald type bedrijfscultuur creëren?

Vanuit onze visie en onderzoeken die geleid hebben tot het leiderschap model in Xpro2® geloven wij dat de (actuele) leiderschapsstijl voor een groot deel het niveau van samenwerking en de cultuur binnen een organisatie bepaalt. Sterker nog, de metingen die wij uitvoeren bewijzen dit ook! Onze aanpak op cultuur en leiderschap begint dan ook bij een gedegen nulmeting van de juiste parameters, competenties en verbanden. Wij volgen hierin de norm van High Performance. High Performing organisaties waar jarenlang extensief onderzoek naar verricht is (André de Waal), beschikken over een specifiek type bedrijfscultuur. Deze organisaties worden, onder andere, gekenmerkt door hun aanhoudend goede resultaten voor een langere termijn (3-5 jaar) en door de hogere financiële en non-financiële opbrengsten ten opzichte van vergelijkbare organisaties. De overheersende cultuur binnen deze organisaties is de presterende cultuur. Het leidinggevend kader beschikt over de competenties en drijfveren om hun medewerkers uit te dagen om uit hun comfort te komen, zich te ontwikkelen en benutten het maximale potentieel. De leiders van High Performing organisaties durven het aan om medewerkers ruimte en vertrouwen te geven en fouten te laten maken. Ze bespreken openlijk wat er mis gaat, geven feedback en delen hun kennis en expertise. Sterker nog ze brengen zelfs nieuwe leiders voort die op een vergelijkbare wijze hun voorbeeld leiderschap overbrengen naar toekomstige teams.

Vrijwel iedere organisatie ambieert een dergelijke cultuur maar vindt het lastig om te veranderen, zo blijkt uit de praktijk. Wij zien vanuit de metingen in het Xpro2® programma dat veel organisaties cultuurwaarden of values (willen) nastreven die gewenst zijn maar nog niet aansluiten bij de huidige bedrijfscultuur. Bijna 45% van de metingen die wij verrichten laten zien dat organisaties voornamelijk opereren vanuit een uitvoerende en/of instruerende cultuur! Bij deze cultuur leidt het management op basis van kennis, kunde, macht en positie in het leiderschap. Er komt dan weinig energie, betrokkenheid en potentieel vrij bij medewerkers. Immers de leiders doen, denken en bepalen!

Volgens onderzoekorganisatie Gallup, heeft een dergelijke cultuur negatieve gevolgen voor de relatie tussen management en medewerkers. Deze medewerkers voelen namelijk dat er geen vertrouwen is en zonder wederzijds vertrouwen heeft een organisatie geen stevige fundering om moeilijke omstandigheden te kunnen doorstaan (bron: Gallup).

Om de change van een uitvoerende/instruerende cultuur naar een presterende cultuur succesvol te laten zijn, is het belangrijk dat de top ook mee-verandert. Want medewerkers volgen hun leiders, die tevens een voorbeeldfunctie hebben. Ze haken dan ook af als ze een discrepantie ervaren tussen de verkondigde verandering in cultuur en de cultuur die de leiders naleven (bron: ManagementImpact). Om dit te voorkomen is het belangrijk dat bij het bepalen van de gewenste cultuur er ook wordt nagedacht welk leiderschap een voorwaarde is om dit te realiseren.

Vanuit de inzet van de 3D Leiderschap meting van Xpro2® verkrijgt een organisatie daadwerkelijk inzicht in het huidige en gewenste leiderschap passend bij de gewenste/presterende cultuur. De values worden vertaald in gedragingen en vervolgens geoperationaliseerd in de competenties behorende bij het gewenste leiderschap niveau. De 3D Leiderschap meting geeft vervolgens aan wat er ontwikkeld moet worden en of dit überhaupt ontwikkelbaar is zodat de gewenste cultuur wordt bereikt. Deze metingen geven dus inzicht in haalbaarheid en snelheid van de verandering! Het uiteindelijke doel is dat medewerkers herkenningspunten zien om het juiste pad te volgen, de cultuur ook herkennen bij hun leiders, zich verder gaan ontwikkelen en hun maximale potentieel inzetten voor de organisatie.

In hoeverre zijn de values van jouw organisatie duidelijk, helder en bekend voor jouw medewerkers? En beschikt het leidinggevend kader over de competenties om die voorbeeld rol ook te laten zien?

Cultuur is dus wel degelijk succesvol te operationaliseren en begint dus eerst bij een juiste analyse op haalbaarheid op competentieniveau, bepaling van niveau van het leiderschap, snelheid van verandering en risicobepaling.

Binnen de Xpro2® aanpak hebben we een pragmatisch programma ontwikkeld om organisaties te helpen zich te ontwikkelen naar de gewenste cultuur. Waarbij de norm is om te groeien naar het leiderschap op basis van een presterende en lerende cultuur. De eerste stap in de richting van change en High Performance is het vaststellen van de values en gedragingen van de organisaties. Gezamenlijk vertalen we deze gedragingen in competenties en drijfveren die wij koppelen aan het gewenste niveau binnen het leiderschap.

Wil je kennis maken met de Cultuurmeting van Xpro2® om de huidige cultuur binnen jouw organisatie vast te stellen en te kunnen ontwikkelen naar een presterende cultuur? Graag lichten wij toe hoe wij met een pragmatische vertaalslag op basis van gedegen analyses een plan ontwikkelen om jouw organisatie naar een hogere performance en een culture of change brengen! Mail mij gerust!
Gertie Ronken gronken@xpro2.nldeel dit bericht

Datagedreven Leiderschapsontwikkeling
Hambakenwetering 8c1
5231 DC ‘s-Hertogenbosch
+31 (0)6 13688083
gronken@xpro2.nl
lines