mobile menu icon

Wat is Performance Management en moet dit worden gemeten?

Voor het eerst is de kwaliteit van het management in het Nederlandse bedrijfsleven onderzocht en internationaal vergeleken. Hoe staat Nederland ervoor? Nederlandse bedrijven scoren het beste op de dimensie operaties. Dit begrip beschrijft de wijze waarop bedrijven hun werkzaamheden of operaties inrichten. Wij staan met deze dimensie zelfs internationaal op 1, we zijn koploper in het efficiënt, “lean” organiseren van operaties binnen organisaties.

Wat is Performance Management en moet dit worden gemeten?

Ons land staat op de zesde plaats binnen de internationale ranglijst van goed management. Er moet verbetering komen. Op de dimensies monitoring, doelen stellen en personeelsmanagement scoren we slecht. Monitoring gaat over de mate waarin bedrijven op systematische wijze prestatiedata verzamelen en analyseren. De dimensie doelen stellen geeft aan of de doelen gericht zijn op de lange termijn en of deze ambitieus en haalbaar zijn. Personeelsmanagement gaat over het aantrekken, vasthouden en ontwikkelen van talent in relatie tot het behalen van doelen van organisaties.

Welke landen scoren hoog op het gebied van management?

Voordat we verder gaan hoe we het management gaan verbeteren, kijken we naar landen die het wél goed doen. Volgens het onderzoek, dat is uitgevoerd onder 450 bedrijven met een omvang van 50 tot 5.000 medewerkers in de Nederlandse industrie, staan we dus op de zesde plaats wat betreft goed management. Landen die beter presteren zijn Canada, Japan, Zweden, Duitsland en de VS. Zweedse en Duitse bedrijven hebben gemiddeld 4 procent meer omzet dan Nederlandse bedrijven en ze zijn 7 procent winstgevender per werknemer. Deze stijging hangt samen met hun hogere scores op managementpraktijken.

De kwaliteit van het management

Uit ditzelfde onderzoek, uitgevoerd door de RUG en RaboResearch, blijkt dat het eigen oordeel van de managers verschilt van de daadwerkelijk gemeten kwaliteit van de managementpraktijken. Nederlandse managers schatten de prestaties van hun bedrijf hoger in dan uit de cijfers van het onderzoek bleek, ze leiden aan zelfoverschatting. Bewustwording over de kwaliteit van het management is hard nodig. Alleen op basis van cijfers die zijn gebaseerd op de werkelijkheid, kunnen organisaties prognoses en strategische beslissingen maken.

Wat is Performance Management?

Voordat we hier dieper op ingaan, zullen we eerst uitleggen wat wij verstaan onder Performance Management. Performance Management geeft inzicht in de prestaties van organisaties en helpt om beter te presteren.

“ Performance management is het proces waarbij sturing van de organisatie plaatsvindt door het systematisch vaststellen van missie, strategie en doelstellingen van de organisatie, deze vervolgens te vertalen naar alle organisatieniveaus en meetbaar te maken door rapportages van kritische succesfactoren en prestatie-indicatoren om uiteindelijk actie te kunnen ondernemen voor bijsturing van de organisatie (De Waal, 2003). “

Met andere woorden: Performance Management is het sturen op organisatiedoelen en resultaten. Performance Management geeft dus inzicht in verschillende prestaties van een organisatie en laat organisaties maximaal presteren. Hierdoor kan men sneller en beter reageren op veranderingen in de bedrijfsomgeving en op interne ontwikkelingen.


Waarom Performance Management?

In de praktijk zien wij dat bij veel organisaties het potentieel en talent van hun medewerkers niet optimaal wordt benut. Het optimaal inzetten van talent geeft positieve energie en intrinsieke motivatie. Uit onderzoek blijkt dat wanneer er meer aandacht is voor de unieke talenten van medewerkers, dit een positief effect heeft op de motivatie en inzetbaarheid van medewerkers en teams. Mensen die hun sterke eigenschappen op hun werk inzetten, presteren beter en zijn wilskrachtiger. Ze staan meer in hun kracht en zijn betere medewerkers.

Succession planning komt hierbij om de hoek kijken. Met succession planning ontwikkelen medewerkers hun kennis, vaardigheden en competenties en worden ze voorbereid voor vooruitgang of promotie in andere functies in de organisatie. Kijk eens kritisch binnen uw organisatie en beantwoord de volgende vraag goudeerlijk: “ Wordt het potentieel en talent van mijn medewerkers optimaal benut? “

Afgaande op de uitslagen uit diverse onderzoeken is de kans zeer groot dat het antwoord “ Nee” is. Wanneer het antwoord neigt naar “ Ja” , is er dan voldoende kritisch en objectief gekeken naar de juiste parameters? Of misschien staat de validiteit van het onderzoek wel ter discussie. Of is er bijvoorbeeld wel sprake van een causale relatie tussen de sterke kanten en het potentieel van een medewerker? Wij stellen altijd kritische vragen en houden u een spiegel voor.

Het meten van Performance Management met een Data Driven programma

Hoe staat het gesteld met Performance Management binnen uw bedrijf? Uit onderzoek en door de jarenlange en intensieve contacten die wij hebben met diverse bedrijven in de markt zien wij een gebrek aan inzicht in voorspellende data, waardoor men niet de juiste strategische keuzes kan maken. Hierdoor is er geen zicht op de dimensies monitoring, doelen stellen en personeelsmanagement. Xpro2® is juist ontwikkeld om bedrijven te helpen, om genoemde dimensies wel in kaart te brengen. Wij krijgen de waarheid over Performance Management binnen uw organisatie zonder meer helder.

Dit doen we met ons Data Driven Performance Management programma. Dit programma is speciaal door ons ontwikkeld. Wij bieden inzicht in performance en potentieel van medewerkers zowel op teamsamenhang als op individueel niveau om als organisatie in beweging te komen.

Met behulp van de Xpro2® datacube maken wij dit in één oogopslag inzichtelijk. Het is dè sleutel om als organisatie maximaal te presteren. Samen groeien we naar een optimale managementperformance en betere resultaten. Wij geloven erin dat het succes van een organisatie gekoppeld is aan het presteren van de menselijke factor en specifiek de rol van het management.

Meer weten?

Wilt u meer weten over Performance Management? En zelf een beeld vormen hoe Xpro2® de individuele prestaties en potentie verhoogt? Bekijk dan dit filmpje of neem direct contact met ons op!

deel dit bericht

Data Driven
Performance
Management
Hambakenwetering 8c
5231 DC ‘s-Hertogenbosch
+31 (0)6 13688083
info@xpro2.nl
lines